خوش آمدید

انجمن EX ORIENTE LUX راهی است تا امکان مشارکت در مطالعات خاور نزدیک باستان و پژوهش در ریشه های فرهنگی و انسانی مان را در اختیار همگان قرار می دهد.

همکاری با EX ORIENTE LUX تماس با ما
1

پروژه شرق فارس

2

تحلیل آثار ساخته شده از جنس سنگ کلرویت (سنگ صابون)

3

برنامه تاریخ گذاری کربن 14

پروژه هایی که تحت حمایت مالی EX ORIENTE LUX قرار دارند

نمایی از شوش در دهه 1930 (اشمیت)
نمایی از شوش در دهه 1930 (اشمیت)