نظرات سایر دانشمندان و باستان شناسان در رابطه با کیفیت کار این انجمن