کمپانی شما به واسطه حمایت از EX ORIENTE LUX می تواند نقشی در مطالعات خاور نزدیک باستان داشته باشد. بدین منظور انجمن EX ORIENTE LUX تعهد شما به علم باستان شناسی را ارج نهاده و نام کمپانی شما را در قسمت حامیان علمی وب­سایت قرار می­دهد.

نقش برجسته شاپور اول در نقش رستم (استان فارس، ایران، 260 سال پس از میلاد مسیح)