پروژه ها

نمایی از حفاری باستان شناسی تیم آلمانی در گوبکلی تپه در ترکیه