هدف پروژه

روند شهرنشینی که در هزاره های هشتم و نهم پیش از میلاد با توسعه کشاورزی و دامداری (دوران نوسنگی) و ایجاد اولین روستاها شکل گرفت در هزاره های سوم و چهارم در ایران به اوج خود رسید. تمدن ایراندر همسایگی تمدن سومریان در میان رودان و تمدن دره سند در پاکستان و هند، در مناطقی همچون تل ملیان (انشان قدیم) در استان فارس، منطقه ای که توسط تیم باستان شناسی آمریکایی در دهه 70 مورد کاوش قرار گرفت، در حال بالندگی بود. کمی آنسو تر کنارصندل، مرکز دولت مرهشی در حوزه هلیل رود در استان کرمان سربرآورد که این ناحیه نیز در سال 2000 توسط یک تیم بین المللی کاوش شد.

این دو ناحیه با فاصله 550 کیلومتر از یکدیگر هریک دارای مواد فرهنگی هزاره سوم و خاص به خود هستند که نشان دهنده وجود مرز و حائلی میان این دو ناحیه است. بنابر مدارک حاصل از متون میان رودان که به خط میخی نگاشته شده اند، این مرز می تواند نوعی مرز فرهنگی و یا سیاسی میان دو دولت انشان و مرهشی باشد.

علی رغم اهمیت این دو ناحیه و کاوش های صورت گرفته، مرز میان این دو دولت از توجه باستان شناسان دور مانده و اطلاعاتی از این ناحیه در دست نیست. در پی بررسی های انجام شده در ژوئن سال 2015 و در دره فورگ، اشیا و موادی متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد مشاهده شد. پروژه پیش رو در نظر دارد تا به بررسی گسترده تری در دره های شرق فارس پرداخته تا به اطلاعات دقیق تری در مورد مکان یابی ناحیه مناسب برای حفاری در محوطه های مربوط به هزاره های چهارم و سوم پیش از میلاد دست یابد.

دست اندرکاران این پروژه

اینجانب سرپرستی گروه غربی این پروژه را به عهده خواهم داشت و پژوهشکده باستان شناسی ایران (ICAR) نیز طرف ایرانی این پروژه خواهد بود. گروهی از دانشجویان ایرانی و اروپایی نیز در این پروژه همکاری خواهند کرد.

زمان انجام مطالعات

گام بعدی پس از بررسی های اولیه انجام شده در دره های فسا، داراب و فورگ در ژوئن 2015، مربوط به بررسی سایر دره های این ناحیه من جمله کوی در (27°27’44” N ; 55°25’24” E) و شهنار (28°01’39” N ; 55°05’40” E) می شود. در صورت وجود بودجه مالی لازم اولین دوره این بررسی ها در زمستان سال 1395 انجام خواهد شد.

بودجه بندی پروژه

این پروژه از نوع پروژه های باستان شناسی کلاسیک می باشد که امید می رود به انتخاب یکی از دره های مورد بررسی به عنوان محل حفاری و انجام مطالعات لایه نگاری بیانجامد. در اینجا می توانید برخی از مخارج ضروری انجام این پروژه را ملاحظه فرمایید.

این بررسی شامل 5 تا 10 باستان شناس می شود که به مدت یک ماه می شود. مخارج دستمزد و خوراک به اضافه ی هزینه اجاره محل اقامت گروه و همچنین به کارگیری فردی برای طراحی سفال های پیدا شده می تواند در حدود 5000 تا 10000 یورو برآورد شود.