نمونه هایی از مخارج

جام حسنلو مربوط به قرن نهم پیش از میلاد که در سال 1958 کشف شد