مشارکت

EX ORIENTE LUX فرصت مشارکت مالی و کمک به تکمیل فرآیند و حمایت مالی از یک یا چند پروژه را از طریق انجمن و به­واسطه سیستم ایمن PayPal فراهم می­آورد.

 

نقش برجسته شاپور دوم در طاق بستان (کرمانشاه، ایران، قرن چهارم پیش از میلاد)